ANBI instelling

TijdvoorMeedoen is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties zijn daarom in beginsel aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Om deze status te verkrijgen dient TijdvoorMeedoen te voldoen aan een publicatieplicht. De informatie hiervoor staat hieronder.

De statutaire naam: TijdvoorMeedoen

RSIN-nummer: 858539408

Statutaire Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: De heer E.T. Ronsdorf
Secretaris: Mevrouw V.P. Vos
Penningmeester: De heer F.M. van Rossen

Beloningsbeleid

Bestuursleden

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Van de directie en medewerkers

Het bestuur stelt voor iedere directeur afzonderlijk diens bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast. Dat geldt ook voor bezoldigde medewerkers. Een en ander conform de CAO Welzijnswerk.

Jaarverslag en jaarcijfers

TijdvoorMeedoen is op 22 februari 2018 opgericht. De Algemene Ledenvergadering stelt het verslag en jaarcijfers vast. Dit zal voor het eerst gebeuren in mei 2019. Het jaarverslag en jaarcijfers zijn hier te bekijken.

Beleidsplan

Het bestuur van TijdvoorMeedoen voert beleid. Het beleidsplan is hier te downloaden als PDF.